Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz ... (“Doğugaz” veya “Şirket”) olarak, Doğugaz çalışan adayı olmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel verileriniz, psikoteknik test sonucunuz, özgeçmişiniz veya işe başvuru formu içerisinde iletmeniz halinde sağlık verileriniz, dernek/vakıf bilgileriniz dâhil kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.) iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; verilerinizin mülakat sürecinde değerlendirilmesi, Şirketimizi ziyaretiniz halinde işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kayıtlarının alınması, Şirket içi organizasyon, toplantı, eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerde görüntü/ses kaydı alınması, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek veya grup şirketlerimizde mevcut olan uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi için işlenecek ve açık rızanızın bulunması halinde 1 yıl süre fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca veri işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri çerçevesinde silme, işlemlerine tabi tutulacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak açık pozisyonlar için uygun adayların değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde mevcut olan uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi amacıyla Doğugaz’ın bağlı bulunduğu Koloğlu şirketi ve bünyesinde bulunan grup şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, onlarla ortak veri tabanlarına ve işbirliği halinde bulunulan diğer firmalara aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular yoluyla, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgilerden yola çıkılarak, iş birliği içinde bulunulan işe alım firmaları ve Doğugaz grup şirketleri aracılığıyla ve Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde alınan güvenlik kamerası kaydı vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.dogugaz.com.tr linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Tandoğan Köyü, Bitlis Yolu Üzeri 8. KM. No:335 Merkez, MUŞ adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirketimizin info@dogugaz.com.tr posta adresine; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@dogugaz.com.tr adresine veya
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

TOP