DOĞALGAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

DOĞALGAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

DOĞUGAZ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Doğal Gaz Bağlantı Sözleşmesi imzalanır.

Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.

 Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;

Abonelik işleminizi, DOĞUGAZ Hizmet Binalarında yaptırabilirsiniz.

Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa DOĞUGAZ kendi iş programı çerçevesinde doğal gaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.

Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;

DOĞUGAZ Hizmet binamıza gelerek abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Doğal Gaz Bağlantı başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; bağlantı işlemi ile birlikte sözleşme işlemi için gerekli evrakları yanınıza getirmeniz takdirde Doğal Gaz Abonelik Sözleşme işleminizi de yapabilirsiniz.

Doğal gaz Abonelik Sözleşme için gerekli evrak>>

 DOĞAL GAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. a)  Abone olacak kişinin T.C. Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 2. b)  Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.
 3. c)   Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,

 Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, 

 1. d)     Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartmankarar defteri(%51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),
 2. e)   Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,
 3. f)   Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, 

 1. g) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
 2. h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
 3. i)  İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
 4. j)  Kaşe,

Talep edilir.

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamının abone olma zorunluluğu vardır.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

 1. a)      Pasaport beyanı ve fotokopisi,
 2. b)      Tapu fotokopisi,
  talep edilir.

BİNANIZDA DOĞAL GAZ ABONESİ YOKSA

 1. Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,
 2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi ya da bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı,

Apartmanda;

 1. a)      Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;
 • Toplam inşaat alanı 2000 m²‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
 • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m²‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı vs. gibi resmi evrakla belgelemeleri,
 1. b)      Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğal gazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
 2. c)      Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
 3. d)     Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3)      Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise mülk sahibinin onay verdiğini gösterir imzalı dilekçe,

4)      Resmi Kimlik Beyanı (T.C. Kimlik Numaralı)

5)      Elektrik veya Su faturası fotokopisi gerekir.

Konut amaçlı doğal gaz bağlantı sözleşme işlemlerinde;

Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 4.182,38 (Vergiler Dahil)’dir, bundan sonraki ilave her BBS için 3.368,15 TL (Vergiler Dahil) olarak abone bağlantı bedeli artırılır,
Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

Konut harici doğal gaz bağlantı sözleşme işlemlerinde (Münferit Bağlantı);

Konut harici doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara http://www.epdk.gov.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/sertifikalar linkinden ulaşabilirsiniz.) veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine (DOĞUGAZ) yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin (DOĞUGAZ) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine %10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (DOĞUGAZ) aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 4.182,38 (Vergiler Dahil)’dir, ilave her metre için 18,14 TL eklenir.

Konut harici doğal gaz bağlantı sözleşme işlemlerinde (Münferit Bağlantı Olmaması ve Konutlarla Aynı Binada Bulunması Halinde);

Abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 4.182,38 TL (Vergiler Dahil)’dir, bundan sonraki ilave her BBS için 3.638,15 TL (Vergiler Dahil) olarak abone bağlantı bedeli artırılır,
Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

NOT: HATSIZ yerler için bağlantı müracaatlarını şubelerimizden yapabilirsiniz;

Tüm şubelerimizin iletişim bilgilerine İletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.

TOP